Alumni

Office of Alumni,Zhongshan School of Medicine: 
Director: Huang Cheng, deputy secretary of party committee in Zhongshan School of Medicine
Tel:+86-20-87334768
E-mail:zsyxyb@126.com

Contact: Ms.Shaojing Liu
Office Address: Student Affais Office Building, No 74, Zhongshan 2nd Road, Guangzhou

Alumni

Alumni